OK Dejepisnej olympiády

Poslaním Dejepisnej olympiády je prehlbovať, rozširovať a upevňovať vedomosti z dejín, podporovať nové formy tvorivej práce žiakov pri poznávaní dejín a v neposlednom rade prispievať k účelnému využívaniu voľného času žiakov. OK sa zúčastnilo celkom 32 žiakov 6. – 9. roč. ZŠ a príslušných ročníkov OG. Prví dvaja úspešní riešitelia v kategóriách C, D, E budú reprezentovať náš okres na krajskom kole. Veríme, že úspešne

OK Dejepisnej olympiády