O nás

Činnosť Centra voľného času Snina je zameraná na výchovno – vzdelávacie aktivity a aktívny oddych detí a mládeže od predškolského veku detí až do 30 rokov u mladých ľudí, na činnosť pre rodičov s deťmi, činnosť s dospelými, na spoluprácu pri organizovaní podujatí a súťaží v spolupráci s občianskymi združeniami, ktoré podľa usmernení MŠ organizačne aj finančne zabezpečujú školské súťaže a podujatia pre školskú mládež. CVČ organizuje svoju činnosť vo voľnom čase detí a mládeže, v priebehu školských prázdnin i v rámci vyučovania.

Vo svojej činnosti podporujeme a rešpektujeme názory detí, študentov a ďalších mladých ľudí. Zabezpečujeme im realizáciu ich záujmov účasťou vo všetkých oblastiach našej ponúkanej záujmovej činnosti. Disciplínu, správanie, účasť na činnosti CVČ zabezpečujeme odborným vedením záujmovej a inej príležitostnej, vzdelávacej činnosti.

Snažíme sa predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie, čo je preukázateľné v práci a účasti detí a mládeže v krúžkovej činnosti, súťažiach, vystúpeniach a v rôznych príležitostných činnostiach. Úlohou vedúcich záujmových útvarov, klubov, krúžkov, kurzov je aj naďalej neformálnym a zaujímavým spôsobom rozvíjať sociálne vzťahy, ktoré sú z hľadiska formovania osobnosti dieťaťa dominujúce.

Kde nás nájdete?